SO Soest
SO Soest
SO Soest
Niemand buitenspel - Geldproblemen mogen nooit probleem zijn om niet te voetballen. Hulp nodig bij contributiebetalingsproblemen: Corien Verrips telefoon: 06-52071973 e-mail corienverrips@gmail.com

Pestprotocol

In dit pestprotocol is vastgelegd hoe wij binnen onze vereniging het pesten zoveel mogelijk willen voorkomen en, als het zich toch voordoet, welke maatregelen wij treffen tegen pestgedrag.

Waarom dit pestprotocol?
SO Soest wil haar leden een omgeving bieden waarin zij zich op een prettige en positieve wijze kunnen recreëren en ontwikkelen. Pesten verstoort deze ontwikkeling. Het is belangrijk om een duidelijk beleid te hebben waar alle betrokkenen op kunnen terugvallen als binnen onze vereniging wordt gepest.

Wat is pesten?
Wanneer een speler gepest wordt, betekent dit dat hij/zij continu het slachtoffer is van pesterijen. Wat hij/zij ook doet, het is nooit goed. Het pesten speelt niet af tussen twee gelijken, maar de onmacht van het slachtoffer staat tegenover de macht van de pester.

De regels van het pestprotocol

 1. Iemand niet op uiterlijk beoordelen.
 2. Niet iemand buitensluiten.
 3. Niet aan spullen van een ander zitten.
 4. Elkaar niet bij een bijnaam noemen, niet uitschelden.
 5. Elkaar niet uitlachen.
 6. Niet roddelen over elkaar.
 7. Elkaar geen pijn doen.
 8. Elkaar nemen zoals je bent.
 9. Geen partij kiezen (bij een ruzie).
 10. Geen aandacht aan de pester schenken. Blijft de pester doorgaan, dan aan de leider vertellen.
 11. De leider vertellen wanneer jezelf of iemand anders gepest wordt (dit is geen klikken).
 12. Eerst samen een ruzie uitpraten, daarna vergeven en vooral verder gaan.
 13. Luisteren naar elkaar.
 14. Nieuwkomers in het team goed ontvangen en goed opvangen.
 15. Als je gepest wordt, praat er over, je moet het niet geheim houden.

NB Deze regels gelden natuurlijk niet alleen op de voetbalvereniging.

Preventieve maatregelen
De leid(st)er/train(st)er bespreekt met de spelers de algemene afspraken en regels in het team aan het begin van het voetbalseizoen en herhaalt deze indien nodig. Het onderling plagen en pesten wordt hier benoemd en de regels van het pestprotocol worden expliciet besproken. Er wordt duidelijk gemaakt dat pesten niet wordt getolereerd. De volgende afspraken binnen het team zouden kunnen worden gebruikt:

 

 • Ik accepteer een ander zoals hij is.
 • Ik blijf van de spullen van een ander af.
 • Als er ruzie is, speel ik niet voor eigen rechter. 
 • Ik bedreig niemand, ook niet met woorden.
 • Ik gebruik geen geweld.
 • Als iemand mij hindert vraag ik duidelijk ermee te stoppen.
 • Als dat niet helpt vraag ik mijn leider/trainer om hulp.De leid(st)er kan samen met het team eigen afspraken maken.

Leid(st)ers/train(st)ers hebben een voorbeeldfunctie. Vloeken, tieren, klagen bij de scheidsrechter/assistent scheidsrechter als de resultaten tegenvallen of het niet zo gaat zoals men wenst is geen voorbeeld voor de spelers. 

Stappenplan om pestgedrag aan te pakken

 1. De aanpak van pestgedrag start altijd bij de leider of trainer van het team. De leider/trainer spreekt direct of op zeer korte termijn met de gepeste speler en de pester. Indien er daadwerkelijk pestgedrag is vertoond, wordt aan de gepeste speler duidelijk gemaakt dat de trainer/leider achter hem staat en hem zal helpen om het pestgedrag te stoppen. Aan de pester wordt duidelijk gemaakt dat zijn/haar gedrag niet wordt getolereerd en dat bij herhaling hij/zij hiervoor gestraft wordt in de vorm van uitsluiting van trainingen en wedstrijden. De leid(st)er of trainer kan eventueel een vertrouwenspersoon om tips vragen.
 2. Indien het pestgedrag aanhoudt, wordt dit vervolgens gemeld bij de vertrouwenscontactpersoon. Deze hoort dit aan en wint informatie in. Er zijn twee mogelijkheden;
  1. Er is geen sprake van pestgedrag. Het probleem wordt afgehandeld door de JC of vertrouwenscontactpersoon met betrokkenen.
  2. Er is sprake van pestgedrag. Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De JC of vertrouwenscontactpersoon wint informatie in bij alle betrokkenen (ook meelopers en toekijkers). JC of vertrouwenscontactpersoon gaat verder met stap 3.
 3. Verdieping probleem door gesprek JC/ vertrouwenscontactpersoon met leider/trainer, pester en gepeste. De problemen worden besproken en er worden afspraken gemaakt. Hiervan wordt een verslag gemaakt. De ouders van het gepeste kind en de pester worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het gesprek en de gemaakte afspraken.
 4. Gedurende 4 weken voert aan het eind van de training en/of wedstrijd de JC/ vertrouwenscontactpersoon met betrokken leider/trainer, pester en gepeste een gesprek. Hierin wordt besproken of de gemaakte afspraken nagekomen zijn/worden. Ook hiervan wordt een verslag gemaakt.
 5. Als blijkt dat er geen wezenlijke verbeteringen zijn aan het eind van de vierde week, wordt het pestgedrag bekend gemaakt bij het jeugdbestuur en zal door hen een sanctie gesteld worden . De vertrouwenscontactpersoon zal het jeugdbestuur hierin adviseren. De pester en zijn ouders worden door het jeugdbestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van de sanctie. Tevens wordt het hoofdbestuur hierover geïnformeerd. Indien de JC/ vertrouwenscontactpersoon adviseert om over te gaan tot schorsing of royement, dan wordt het hoofdbestuur betrokken. Het hoofdbestuur legt deze sancties op.
 6. Het probleem wordt afgesloten of er komt een eindgesprek van JC/ vertrouwenscontactpersoon met leider/trainer en alle betrokken spelers. Van dit gesprek wordt een eindverslag gemaakt.

Strafmaatregelen
Indien er sprake is van herhaald pestgedrag worden de ouders van de pester in het bijzijn van de pester op de hoogte gesteld van de ongewenste gebeurtenissen in een persoonlijk gesprek. Hierbij is de jeugdvoorzitter aanwezig. Aan het eind van dit oudergesprek worden de afspraken met de pester uitdrukkelijk doorgesproken en ook vastgelegd. Ook de op te leggen sancties bij overtreding van de afspraken worden daarbij vermeld. Gedacht kan worden aan het vaker reserve staan, kleedkamers schoonmaken of een time-out. Gekeken wordt wat er op dat moment voor die situatie de beste sanctie is. Indien het pestgedrag van de pester niet aanzienlijk verbetert en /of de ouders van de pester werken onvoldoende mee om het probleem aan te pakken, kan de jeugdcommissie overgaan tot uitsluiting van een aantal wedstrijden (schorsing). Uiteindelijk kan de pestende speler ook geroyeerd worden van de club.

Daarnaast wordt met het hele team besproken, op het niveau van de spelers, dat sportiviteit niet alleen in de sportprestaties zit, maar ook in een sociale (sportieve) omgang met elkaar.

Mogelijke sancties gesprek en waarschuwing (door leider/trainer)

 • Gesprek en officiële waarschuwing (door jeugdbestuur(commissie) of bestuur).
 • Plaatsen in ander team (door het jeugdbestuur).
 • Uitsluiting van een of enkele trainingen (door het jeugdbestuur).
 • Uitsluiting van een of enkele wedstrijden (door het jeugdbestuur).
 • Schorsen voor de duur van het seizoen (door het hoofdbestuur).
 • Royeren (door het hoofdbestuur).
 • Aangifte politie (door het hoofdbestuur).

Adviezen aan ouders

 • Neem het probleem serieus: het kan ook uw kind overkomen.
 • Neem de ouders van het gepeste kind serieus.
 • Maak het tot een gemeenschappelijk probleem.
 • Praat met uw kind over het team, over de relaties in het team, over wat leider en trainer doen, hoe zij straffen. Vraag hen ook af en toe of er in het team wordt gepest.
 • Geef af en toe informatie over pesten; wie doen het, wat doen zij en waarom?
 • Corrigeer uw kind als het voortdurend anderen buitensluit.
 • Geef zelf het goede voorbeeld.
 • Leer uw kind voor anderen op te komen.

Adviezen voor ouders van kinderen die pesten

 • Neem het probleem serieus.
 • Raak niet in paniek. Elk kind loopt kans pester te worden.
 • Probeer achter de mogelijke oorzaak van het pesten te komen.
 • Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet. Besteed aandacht aan uw kind.
 • Stimuleer uw kind tot het blijven beoefenen van de sport.

Adviezen aan ouders van gepeste kinderen

 • Als pesten niet bij SO Soest, maar op straat, kunt u de ouders van de pester opbellen en voorzichtig vragen er met hun kind over te praten. Gebruik daarbij als argument dat elk kind op straat veilig moet kunnen zijn. Niemand zal dat ontkennen.
 • Pesten op de vereniging kunt u het beste direct met de leider/trainer bespreken.
 • Als uw kind al lange tijd is gepest, vraagt dat om een uitgebreide aanpak. Neem contact op met de leider, ga bij de vereniging kijken, lees e.e.a. op internet of zoek filmpjes over pesten.
 • Als u van uw kind er met niemand over mag praten, steun dan uw kind. Geef het kind achtergrondinformatie en maak uw kind duidelijk, dat de vereniging het voorzichtig zal aanpakken als het daar ook besproken wordt.
 • Beloon uw kind en help het zijn zelfrespect terug te krijgen.
 • Stimuleer uw kind tot het doen van die dingen waarin het goed is en kan uitblinken.
 • Houd de communicatie open, blijf dus in gesprek met uw kind. Doe dat niet op een negatieve manier, maar geef adviezen om aan het pesten een einde te maken. Een negatieve manier van vragen is bijvoorbeeld; wat is er vandaag weer voor ergs gebeurd?
 • Steun uw kind in het idee dat er een einde aan komt.
 • Laat uw kind opschrijven wat het heeft meegemaakt. Dit kan best emotionele reacties bij uw kind oproepen. Op zich is dat niet erg, als het kind maar hierbij geholpen wordt de emoties te uiten en te verwerken.
 • Laat uw kind deelnemen aan een sociale vaardigheidstraining.

Vertrouwenscontactpersoon
Als een leid(st)er/train(st)er hulp of advies nodig heeft kan hij zich wenden tot de vertrouwenscontactpersoon. Ook de spelers en ouders van spelers kunnen een beroep doen op de vertrouwenscontactpersoon. De vertrouwenscontactpersoon luistert en verwijst. In overleg wordt bekeken of en zo ja welke vervolgstappen moeten worden genomen. De vertrouwenscontactpersoon informeert alle betrokkenen over de procedures en zoekt naar een bemiddelaar of verwijst naar een hulpverlener. Ook kan de vertrouwenscontactpersoon helpen bij het indienen van een formele klacht. Wanneer meer nodig is dan luisteren en verwijzen kan de vertrouwenscommissie worden ingezet om het proces te begeleiden. De vertrouwenscontactpersonen bepalen in onderling overleg wie de rol van vertrouwenscommissie in een specifieke casus op zich neemt.

De vertrouwenscontactpersoon is er dus voor iedereen binnen de vereniging wanneer nodig. SO Soest heeft drie vertrouwenscontactpersonen: Gerard van den Breemer 06-50244887 gerardvdbreemer@gmail.com Han van Marwijk 06-50623094 hanvanmarwijk@gmail.com en Dagmar Schaap, 06-15101017 of daggie@ziggo.nl .

Aankondigingen

ZSGO/WMS - SO Soest Maandag 20 mei (Tweede Pinksterdag) 14:00 uur
SO Soest - Hooglanderveen (DAG VAN DE CLUB) Zondag 26 mei 14:00 uur
Start Avondvierdaagse bij SO Soest Maandag 27 mei tot en met woensdag 29 mei 
Breedte Jeugdtoernooi Zaterdag 1 juni
Veleka Logistics International Talent Tournament Weekend 8 en 9 juni
Bram Bartels Toernooi Zaterdag 15 juni
Feestje Klup van 100 Zondag 30 juni
Niemand buitenspel Geldproblemen mogen nooit probleem zijn om niet te voetballen. Hulp nodig bij contributiebetalingsproblemen: Corien Verrips telefoon: 06-52071973 e-mail corienverrips@gmail.com

Hoofdsponsors

Subsponsors

Programma & Uitslagen

Ga naar het programma van onze teams en de uitslagen. Winst, verlies of gelijkspel?

Selecteer team

Sociale Media

Volg SO Soest op Facebook,
Twitter en YouTube.

Facebook Twitter YouTube YouTube

Onze vendeliers

Verrips Makelaardij [kopie]
Mekenkamp Bouwbedrijf [kopie]
KOK [kopie]
Profile Smeeing [kopie]
Dam [kopie]
Heineken [kopie]
Krijkamp Den Oude [kopie]
MEAT (BMM) [kopie]
Jager Bokdam De Visser [kopie]
De Staelenhoef [kopie]
Soester Duinen Restaurant [kopie]
Hengel [kopie]
Hoogt [kopie]
Lijf & Visie [kopie]
Van Veen Bedrijfsdiensten [kopie]
Smorenburg [kopie]
ING [kopie]
Eetvilla van den Brink [kopie]
FR Schilderwerken [kopie]
Verdonk Trappen [kopie]
PA van den Dijssel [kopie] [kopie] [kopie]
MidCoat [kopie]
Kostencheck [kopie]
Wonnink [kopie]
BIN System [kopie]
Hagen VakantieXperts [kopie]
Auto Smeeing [kopie]
Brouwer Wijnhandel [kopie]
Van Hengstum [kopie]
Beijer Gebr [kopie]
Votrans [kopie]
De Jong [kopie]
Catering Centraal [kopie]
Postcodestroom [kopie]
Actiforce [kopie]
Brouwer [kopie]
Boshuizen Hoveniers [kopie]
Kantoor Expert [kopie]
Lex Verkley Banketbakkerij [kopie]
Scholten Jasmijn bloemen & planten [kopie]
Yourlease [kopie]
Stalenhoef [kopie]
Overhees [kopie]
WeFulfil [kopie]
Bres [kopie]
Uitgeverij Peles [kopie]
Reto internetburo [kopie]
Birkt Benzinestation [kopie]
Boedelz [kopie]
Zwart Mul [kopie]
Optimum [kopie]
Dijkstra [kopie]
Mega Tegels [kopie]
Staal en Kunst - TOP [kopie]
Bank ten Cate & Cie [kopie]
Reijerse [kopie]
Korte Duinen Restaurant [kopie]
JeeGee Vastgoed [kopie]
Bikedeals [kopie]

Sportorganisatie Soest

Bosstraat 137
3766 AE Soest
035 - 601 75 29 of 035 - 601 01 10

Secretariaat
Postbus 334
3760 AH Soest
administratie@sosoest.nl
NL64 INGB 0006 5812 88